Основи 
  інформаційної культури читача
    
Електронний каталог книг

 

                          

Орієнтовна програма занять по формуванню
інформаційної культури школярів

 Методичні рекомендації для працівників дитячих та шкільних бібліотек.

  Зміст 

 1. Інформаційна культура юного читача в сучасній бібліотеці   
 2. Орієнтовна програма занять з формування інформаційної культури  школярів                                
 3. Додаток № 1. Бібліотечний урок „Волшебники в Книголюбии. Книжкина лечебница”.  1 клас  
  Додаток № 2. Бібліотечний урок „Путешествие в страну  „Журналию”.  2 клас 
  Додаток № 3. Бібліотечний урок  „Кто расскажет обо всем”.  3 клас   
  Додаток № 4. Бібліотечний урок  „Как сделана книга, или Кто в книге самый главный”.  4 клас   
  Додаток № 5. Бібліографічна гра-тестування  „Книга – бібліотека - читач”.  5 клас        Додаток № 6. Бібліотечний урок-діалог  „Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві: сучасне і майбутнє”.  7 клас   
  Додаток № 7. Бібліографічна гра  Інформина    „Библиотека – источник информации”.  10 клас   

  Інформаційна культура юного читача у сучасній бібліотеці.

   Змінюється світ, змінюються бібліотеки. На сучасному етапі цивілізації, в епоху глобальної інформатизації бурхливо розвиваються комп'ютерна техніка та інформаційні технології, що стимулює розвиток інформаційного суспільства. Інформація охоплює дедалі більше галузей і стає однією з головних людських цінностей та основним ресурсом майбутнього. Тому соціальним замовленням сучасного суспільства є виховання людини, яка навчатиметься і працюватиме в умовах постійного зростання інформаційного потоку, людини з високим інтелектуальним потенціалом.

   У зв'язку з цим невід'ємною частиною загальної освіти особистості стає інформаційна культура, яка набуває особливої актуальності в умовах інформатизації. Важливу роль у вихованні майбутніх освічених членів інформаційного суспільства можуть і повинні відігравати дитячі освітньо-виховні заклади: школи та бібліотеки. Дитяча бібліотека є чи не єдиним осередком, що забезпечує юним читачам безкоштовний та оперативний доступ до інформаційних ресурсів. У сучасній дитячій бібліотеці дитина починає своє перше знайомство з інформаційною культурою, і завданням дитячих бібліотек є не тільки створення та забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів, але й пошук нових підходів до підготовки користувачів, які б володіли сучасними методами багатоаспектної інформаційної діяльності.

   Розвиток інформаційної культури починається з розуміння ролі інформації в житті суспільства. Сучасний школяр має усвідомлювати, наскільки важливо володіти інформацією, зберігати її, систематизувати і передавати, а також він повинен розуміти, що комп'ютери відіграють особливу роль у вирішенні цих завдань.

 Основними аспектами формування інформаційної культури читачів-дітей є:

 •  - розуміння ролі інформації в житті суспільства;
 •  - знання інформаційних ресурсів і готовність до сприйняття інформації;
 •  - вміння ефективно здійснювати пошук та вибирати інформацію з різних джерел;
 •  - здатність до аналітичної переробки, використання та створення нової інформації.
 •        Один з основних елементів інформаційної культури - знання інформаційних ресурсів. У наші дні бібліотеки є органічною частиною інформаційного суспільства. До інформаційних ресурсів бібліотек додаються машиночитні джерела інформації, а можливість підключення до міжнародних комп'ютерних мереж збагачує їх ще й світовими інформаційними ресурсами. Колекції CD-дисків, комп'ютерні енциклопедії, довідники з різної тематики значно розширюють інформаційний простір дітей, готуючи їх до сприйняття інформації в новому вигляді, формуючи у них інформаційну культуру та розуміння світу як єдиного інформаційного простору.

         Основа інформаційної підготовки юного читача - вміння ефективно вести пошук інформації. Навчання пошуку інформації безпосередньо пов'язується з умінням користуватися довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки. Поява комп'ютерних інформаційно-пошукових систем у бібліотеці вимагає від користувача спеціальних навичок - розуміння представлення інформації в базах даних, уміння вибрати основну галузь пошуку, користуватися ключовими словами. Для цього необхідна багатоступінчаста комплексна система навчання, адаптована для різних вікових категорій. Це можуть бути курси навчання основ інформатики та інформаційно-бібліотечних технологій, цикли бесід та бібліографічних уроків або ігор  про можливості комп'ютера в бібліотеці та про інформаційні послуги, які надаються читачам.          

     Обов'язкова складова інформаційної культури - вміння переробляти, використовувати та створювати нову інформацію. Юні читачі повинні вміти використовувати знання, здобуті з джерел інформації, оформляти їх та представляти у вигляді доповіді, реферату, твору, робити короткі нотатки, складати план матеріалу тощо. При цьому діти мають розуміти, що інформаційний ресурс є реальною цінністю тільки тоді, коли зберігання і доступ до інформації організовані найбільш ефективним способом. У дитячих бібліотеках потрібно проводити заняття з оволодіння бібліографічним описом, форматом запису і правилами заповнення полів у базах даних, а також залучати читачів до створення інформації в електронному вигляді.Отже, інформаційна культура сьогодні - це новий світогляд, нове мислення, а також спілкування в різних інформаційних потоках, що орієнтовано на саморозвиток та самоосвіту.   

      Виходячи з усього вище сказаного, ми прийшли до висновку, що у сучасних дитячих бібліотеках необхідно створити систему безперервного навчання дітей сучасним інформаційним технологіям, яка б допомогла підготувати юних читачів до роботи з новими видами інформації, змінювала б та розвивала їхній інформаційний світогляд.

     В ЦМДБ ім.. О.С.Пушкіна м. Краматорська активно використовуються новітні інформаційні технології. Бібліотека вже має певний досвід виховання інформаційної культури у дітей та підлітків. Це досягається завдяки різним формам роботи - від індивідуальних та групових занять з основ бібліотечно-біблографічних знань до навчання Інтернет-технологіям у Інтернет-центрі. Але, виконуючи запити,  ми спостерігаємо, що наші читачі не завжди розуміють або не готові сприймати ні нові технології, ні алгоритми пошуку нетрадиційної інформації.

     Ми ясно бачимо, що нинішня програма з основ бібліотечно-бібліографічних знань вже не відповідає сьогоднішнім реаліям. Потрібна нова програма по формуванню інформаційної культури школярів. Нашим читачам треба давати нове тлумачення інформаційного документа, навчати комп'ютерної грамотності, використанню АІБС, ЕБД на практиці. Сьогодні майже всі школи міста мають комп’ютерні класи, багато наших читачів мають власні ПК, web-зв’язок, тощо... Тому питання навчання дітей раціонально працювати з інформацією повинно хвилювати всіх, хто займається вихованням всебічно розвиненої, інформованої, освіченої людини. Разом зі школою ми повинні готувати компетентних користувачів комп'ютерних систем, які здатні самостійно обробляти текстову, графічну інформацію, працювати в комп'ютерних мережах, володіти навичками роботи з гіпертекстами та мультимедіа.

  Виходячи з усього вищесказаного, бібліотека розробила нову програму по формуванню інформаційної культури школярів.  Нова програма „Основи інформаційної культури юного читача” має за мету допомогти дітям оволодіти знаннями, вмінням і навичками інформаційного самозабезпечення навчальної, пізнавальної діяльності, раціональними прийомами самостійного пошуку інформації ручним та електронними способами.

     Програма диференційована за віковими категоріями, підбором методик і планів навчання. Пропонуємо вашій увазі перелік тем і завдань для різного віку читачів та розробки деяких бібліотечних уроків, які, на наш погляд, будуть корисними для організації змістовної роботи з формування ін формаційної культури школярів.  

  ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ З ФОРМУВАННЯ
  ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ

   Основні завдання занять з учнями 1-4 класів

 • ☺      Сформувати у школярів загальне уявлення про бібліотеку.
 • ☺      Ознайомити та поглибити знання школярів про користуваннябібліотекою та книгою.
 • ☺      Ознайомити їх з періодичними виданнями - газетами та журналами.
 • ☺      Сформувати в учнів уміння вибирати книги для самостійного читання,вміння орієнтуватись у книжці і серед книжок.
 • ☺      Сформувати у школярів загальне уявлення про каталоги та картотеки, каталожну картку, всесвітню мережу Інтернет. 
 • 1 клас 

 • ☻     Мандруємо Книжковим містом. Екскурсія до бібліотеки.
 • ☻     Чарівники у Книголюбії. Книжкова лікарня. (Див. Додаток №1)
 • ☻     Мої перші кроки в бібліотеці. Вибір книги та її основні елементи (ознайомлення з книгою та бібліотекою).  
 • 2 клас

 • ☻    Хто малює ваші книги... Автори і ілюстратори дитячих книжок.
 • ☻    Подорож у країну «Журналію». Періодичні видання для молодших школярів. (Див. Додаток №2)
 • ☻    Чомучкині книжки.  Довідкове бюро. 
 • ☻    Big books для маленьких читачів. Огляд-реклама науково-популярних видань. 
 • 3 клас 

 • ☻     Основні елементи книги. Подорож у пізнавальному експресі.
 • ☻    Золотий ключик від бібліотеки. Практична гра. (самостійний вибір книг у бібліотеці. )
 • ☻    Книга незвичайна – книга віртуальна. Екскурсія до Інтернет-центру.
 • ☻    Хто про все нам розповість?... Знайомство з довідково-енциклопедичними книгами. (Див. Додаток №3)
 • 4 клас

 • ☻     Як зроблена книга, або Хто в  книжці найголовніший? Структура книги. (Див.Додаток №4)
 • ☻     Каталог – компас у книжковому морі. Практичне заняття.
 • ☻     З торбинки дядечка Запитайлика. Бібліотечне лото. 
 • ☻     Пригоди Каталожної Картки. Бібліотечна казка. 
 • ☻     Разом з Пізнайком до країни Знань. Науково-пізнавальна, науково-художня та довідкова книга.
 • Основні завдання занять з учнями 5-9 класів 
 • ☺      Формувати у школярів глибокі знання про книгу, різноманітність
  друкованих та електронних джерел інформації.
 • ☺      Поглиблювати вміння школярів працювати з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, прикнижковою бібліографією, різними джерелами інформації.
 • ☺      Розвивати читацькі інтереси, вміння самостійно працювати з інформацією.
 • ☺      Формувати у школярів знання про сучасні інформаційні технології та розвивати навички їх використання. 
 • 5 клас

 • ☻     Від папірусу до CD-ROM. Подорож на книгольоті. 
 • ☻     Бібліотека дитячих мрій. Екскурсія-огляд.
 • ☻     Твої орієнтири у виборі книг. Бібліографічна гра.
 • ☻     Книга – бібліотека – читач. Бібліографічна гра.      (Див. Додаток №5)
 • ☻     Інтернет: Що? Де? Як? Електронне довідкове бюро.    
 • 6 клас 

 • ☻     Лабіринтами покажчика. Подорож по бібліографічних посібниках. (практичні заняття з оволодіння навичками самостійного  пошуку інформації)
 • ☻     Довідковий апарат бібліотеки.
 • ☻     Електронний каталог, або Як знайти книгу. Практичне заняття.
 • ☻     Прес-веселка. Панорама періодичних видань.
 • ☻   Інтернет – імперія інформації. Знайомство-тренінг.    
 • 7 клас 

 • ☻     Вам, поліглоти . Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки.
 • ☻     Книги, які знають все! Видання з науки, техніки, мистецтва.
 • ☻    Хто нас читає, той не програє! Бібліографічна гра з довідковою літературою.
 • ☻    Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві: сучасне і минуле.                      (Див. Додаток№ 6).
 • ☻    Віртуальні бібліотеки: Мандрівка сторінками сайтів дитячих бібліотек України.
 • 8 клас 

 • ☻     Зустріч з книгами-Всезнайками. Енциклопедична і довідкова література.
 • ☻     Каталоги і картотеки бібліотеки, електронні бази даних.
 • ☻     Віртуальний світ – для тебе! Прес-огляд електронних видань в Інтернеті.
 • ☻   Молодіжний прес-парад. Огляд-реклама.                                                              
 • 9 клас 

 • ☻     Бібліографічний детектив. Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку інформації.
 • ☻     Робота з енциклопедичними друкованими та електронними виданнями.
 • ☻     Що таке «вебліографія»? Практичне заняття.
 • ☻     Автоматизовані інформаційні послуги в бібліотеці. Пошук інформації в електронних базах даних. Пошук та отримання інформації з повнотекстових баз даних.
 • ☻     Перлина серед журналів світу:  Портрет журналу.
 •  
 • Основні завдання занять з учнями 10 -11 класів 

 • ☺      Закріпити вміння школярів працювати з різною інформацією, знаходити її в каталогах і картотеках, ЕБД та мережі Інтернет. .
 • ☺      Закріпити вміння школярів працювати з довідковою літературою та
  енциклопедичними виданнями, робота з комп'ютером.
 • ☺      Познайомити учнів з системою бібліотек світу та України.
 • ☺      Формувати і розвивати у школярів знання про автоматизовані інформаційні послуги та засоби телекомунікаційного доступу до  інформації.
 • ☺      Закріпити навички „навігації” в мережі Інтернет і формувати вміння користуватися, оцінювати та складати самостійно списки веб-документів. 
 • 10 клас 

 • ☻     Система каталогів та картотек бібліотеки.
 • ☻     За книгою – в електронний світ. Робота з джерелами інформації. Книга і комп'ютер в інформаційному суспільстві.
 • ☻     Знайомство зі спеціальними бібліотечними програмами та системами автоматизації MARC та IRBIS. Алгоритм пошуку інформації та складання списків.
 • ☻     Комп’ютерний мегаполіс. Пошук інформації в Інтернет. Метапошукові системи, портали та каталоги Інтернет-ресурсів. Електронні бібліотеки.
 • ☻     Бібліотека – джерело інформації. Бібліографічна гра „Інформина”  (Див. Додаток №7) 
 • 11клас 

 • ☻     У світ книги – через комп’ютер. Довідковий апарат сучасної бібліотеки.
 • ☻     Знамениті бібліотеки світу. Головні бібліотеки України та Донбасу
 • ☻     ( віртуальна подорож до цих бібліотек).
 • ☻     Використання вебліографії та складання власних списків веб-документів. Оцінка якості та критерії їх відбору. 
 • Додаток №2

  БІБЛІОТЕЧНИЙ УРОК «Путешествие в страну Журналию». 2клас

  Додаток №6

  БІБЛІОТЕЧНИЙ УРОК "Книга і комп'ютер в інформаційному суспільстві: сучасне і майбутнє”. 7клас.

  [наверх]  [на головну]

  Розробка та підтримка сайту ServerGroup
  Copyright @ 2006-2017,  Краматорська центральна міська бібліотека для дітей ім. Пушкіна